West lakes Golf & Villas: thông tin dự án đầy đủ và chính xác nhất từ Tập Đoàn Trần Anh Group và phân tích đánh giá có nên mua biệt thự Westlakes không?

Chủ đầu tư dự án West lakes Golf & Villas là ai?

· Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư quốc tế C.S.Q

· Nhà phát triển dự án & phân phối: Trần Anh Group

Dự án West Lakes Golf & Villas ở đâu?

Địa chỉ khu biệt thự nghỉ dưỡng này nằm trên tỉnh lộ 822, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Quy mô tổ hợp bất động sản nghỉ dưỡng West lakes golf villas lên đến 195 ha.

Cụ thể…

West Lakes Golf & Villas

Dự án https://www.tapdoantrananh.com.vn/du-an/west-lakes-golf-villas là dự án nằm trong quần thể sân Golf West lakes tại tỉnh Long An.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store